Описание:

Народно читалище “Искра 1925” с.Горни Окол е действащо читалище,регистрирано е под номер 3040 в Министерство на Културата на Република България.

 

Библиотечната дейност е една от основните дейности за читалищата като културни институции. Чрез нея те се включват в националната мрежа от публични библиотеки у нас и съдействат за развитието на обществото, като осигуряват достъп до многобройни и разнообразни сфери на знание, идеи и мнения и до информация, реализират концепцията за учене през целия живот, удовлетворяват потребностите на отделната личност и създават възможности за нейното развитие.Сред посетителите преобладават читателите в учаща се възраст – ученици и студенти, след които се нареждат хората от третата възраст и читателите в активна възраст.

 

Приоритети:

- Насърчаване и подкрепа на читалището в с. Горни Окол за осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност.

- Съхраняване и разпространение на традиции и обичаи, песни и танци;

- Развитие и подпомагане на любителското художественно творчество и стимулиране на млади таланти;

- Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно осигуряване, чрез ускорено навлизане на информационните технологии;

- Системно комплектуване и организация на библиотечния фонд за бързо и качествено обслужвана на читателите;

- Закупуване на нова литература и абонация за периодични издания и ежедневници;

- Продължаване работата по обогатяване знанията на работещите в читалищните библиотеки, чрез участие в обучения и предоставяне на нови услуги в библиотеките;

- Формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, неравностойно положение, етнически общности и др.;

- Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество и партньорство с общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти;

- Установяване на трайни и ползотворни международни контакти.

- Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база.

 

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми

това посещение ще бъде зачетено след като рефрешнете страницата или поcетите друга