Община Крушари област Добрич, Североизточна България

9410 с.Крушари ул. „Девети септември” № 3 "А"

krushari@dobrich.net

Рейтинг >>

Последвай

Община Крушари област Добрич, Североизточна България

Сподели

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email

Община Крушари област Добрич, Североизточна БългарияИСТОРИЯ

 Община Крушари област Добрич, Североизточна България . Крушари и околните села, оформящи южната половина от община Крушари, са привличали хората още от дълбока древност. Археологическите материали свидетелстват, че това място е обитавано от човека от най-стари времена. По-късно то е заселено от дошлите от източните степи номади, с които се свързват археологическите култури на раннния и късния бронз. Следи от присъствието на тези войнствени племена са находките от медни и бронзови ками и кинжали, а по-късно и остриетата от копия, брадви и ножове, намирани случайно в района на Крушари и околните села. Особено интензивен става животът през ранножелязната епоха, за което съдим по многобройните селища, могилни некрополи, крепости и укрепления. След опустошителните походи на дако-гетския владетел Буребиста, този район отново е заселен и процъфтяващ през времето на Римската империя, като за това свидетелстват многобройните поселения. Значими центрове по това време са били крепостите Залдапа (дн. Калето в землището на с. Добрин), Св. Кирил (дн. в землището на с. Капитан Димитрово), неустановената крепост в землището на с. Габер, неукрепения религиозен център край днешното с. Телериг и др., които са градски и културни средища с голямо влияние и значимост в днешните североизточни български земи

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Клубът по хокей на трева „Смирненски – 2010” – Крушари е един от най-младите клубове към БФХТ. Учреден е през 2009 г. от група ентусиасти с огромното желание за популяризиране на този спорт сред подрастващото поколение. Клубът е член на зона „Добруджа” и се представя с два отбора – деца до 12 години и момичета и момчета до 14 години. Ръководи се от Управителен съвет: Румяна Банкова – председател и членове Мима Жекова и Павлина Петкова.

Първото участие на клуба е през спортно-състезателната 2009/2010 година. Децата до 12 години завоюваха седмо място в XI-то ДПЗ в Главиница и тринадесето място в XI-то ДПО в КК Албена. Момичетата и момчетата до 14 години се представиха отлично за първопрохождащ отбор – шесто място в XI-то ДПЗ в град София и шесто място в X-то ДПО в КК Албена.

За финансовото обезпечаване клубът разчита на ръководството на община Крушари.

Здравеопазване

 

Детското и училищното здравеопазване е организирано на територията на всички детски градини и училища от община Крушари. Уредени и обзаведени са училищни здравни кабинети, обслужвани от две медицински сестри.

Медицинските услуги за населението се предоставят от четири регистрирани лекарски практики, които обслужват всички населени места в община Крушари.

            Стоматологични услуги се извършват от една практика в централното селище на общината.

            Спешна медицинска помощ се осигурява от екипи на службата от гр.Добрич.

            В община Крушари има една дрогерия разположена в административния център – с. Крушари.

Защитени територии, забележителности и биоразнообразие

 

В територията на Община Крушари и по-точно в землищата на селата с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово и с. Огняново попада част от Защитена територия Суха река, с обща площ от 2307.92 ха, обявена със Заповед № РД-538/12.07.2007г. на МОСВ

Каньонът на Суха река и околностите му са природна и археологическа забележителност, както за Добричка област, така и за цяла Южна Добруджа.

В древността Суха река е била най-големият източник на сладка вода във вътрешноконтинентална Добруджа и е била плавателна. В археологически план каньонът пази останки от древни култури и цивилизации. Суха река започва с три ръкава от Франгенското и Добруджанското плато. В недалечното минало тя е текла в посока север и се е вливала в езерото Олтина (днешна Румъния).

В българския участък на Суха река се срещат 132 вида птици – 98 от тях гнездят тук, а други са прелетни; 32 вида пернати са с неблагоприятен природозащитен статус в България и Европа.

Край Габер, Огняново и Капитан Димитрово има множество малки пещери. Картотекирани са 31 пещери на територията на община Крушари и всички се намират в землищата на селата по поречието на Суха река.

В близост до землището на с. Александрия на площ от 72 км. се намира природната забележителност Александрийска гора, обявена като такава със Заповед №656/13.09.1979 г. Представлява единственото естествено находище на издънкови липови насаждения в област Добрич.

На километър и половина от село Александрия се намира местността ТекетоСветилището, наречено „Текето”, придобива двойствен религиозен характер. До Руско-турската освободителна война то е чисто мюсюлманско светилище, посещавано и тачено от така наречените алиани, по-известни като къзълбаши. Името на местността идва от двуобредното светилище Мустафа Канаат – Св. Илия, почитано едновременно от мюсюлмани и християни. Наричано още Дървеното теке, преданието твърди, че тук са идвали на поклонение хора от цяла Добруджа и Лудогорието, за да молят светеца за прошка и благоденствие. Преданието твърди още, че тук е имало християнски манастир. Днес манастирът е възстановен до старото аязмо и местността е все така свещена.

Районът притежава уникални пещери, обявени за археологически паметници. Това са Скален манастир „Гяур евлери” (Невернишки жилища), Пещерна колония „Кара кая” (Черна скала) и Пещерна колония „Балабан кая” (Голяма скала). „Гяур евлери” е един от най-ранните скални манастири не само по българските земи, но и на територията на Европа.

На територията на община Крушари се намира най-големият укрепен античен център в земите на днешна Добруджа – Залдапа. Тя е родното място на Виталиан – предводител на известния бунт срещу император Анастасий, прераснал в 5-годишна гражданска война. Разположена е в м. Калето, между селата Абрит и Добрин. Обликът на укрепителната система свидетелства за късноримския й произход. Величествените мащаби на Залдапа (над 35 ха) и монументалният характер на разкритите градежи не оставят никакво съмнение, че тя трябва да се причисли към най-големите и значителни късноантични градски центрове в тази част на Балканския полуостров.

Училища

 

Към 2015 г. на територията на община Крушари функционират 4 училища, от които 3 основни и 1 СОУ.  Две от училищата са включени в списъка на средищните училища, а едно е защитено училище. Общо учениците са 405, в някой от училищата паралелките са слети и маломерни.

 Сградите на училищата са построени за целта и са общинска собственост.

Към 2015 г. са извършени основни ремонтни дейности в училищата в с. Крушари и с. Лозенец, извършена е и частична подмяна на обзавеждането.

Във всички училища са обзаведени компютърни кабинети.

Детски градини

 

Общинската мрежа от детски градини обхваща четири детски градини в селата Крушари, Коритен, Телериг и Лозенец.  Общият брой на децата, посещаващи занятия е 131. За децата от села, в които няма детски градини, е осигурен специализиран транспорт. Образователният процес е кадрово обезпечен. В градините работят педагози от общината и от областния център. Провежданите занятия, игри и развлечения са подсигурени с необходимата литература, помагала, дидактични средства и др.

Най-старата детска градина е открита през 1969г. в с.Лозенец. През 1971г. е открита градина и в  с.Коритен, а новите детските градини в селата Крушари  и Телериг  са открити  през 1976г.

Сградният фонд е публична общинска собственост. Всички градини разполагат с достатъчно и добре оборудвани занимални, спални, детски площадки, кухненски блокове. В сградите на градините ежегодно се влагат средства от общинския бюджет за текущи ремонти и поддръжка. В детските градини в селата Крушари и Телериг са изградени модерни парни инсталации, ползващи гориво от възобновяеми енергоизточници.

Съгласно общинското законодателство деца на 6 и 5-годишна възраст не заплащат месечна такса за посещения в ЦДГ.

Традиционно в детските градини се отбелязват различни календарни и народни празници, гостуват куклени театри. Децата са гости и на различни общински културни мероприятия.

Телефони за връзка :

ЦДГ – с.Крушари -05771/2266

ЦДГ – с.Лозенец – 05773/3211

ЦДГ – с.Телериг – 05772/2266

Читалища

 

НЧ „Йордан Драгнев – 1894”,  село Крушари

Адрес: с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич

Телефон: 05771 / 23-24

Председател: Диана Иванова

Секретар: Петранка Янкова

Основни дейности:

–       Група за автентичен фолклор

–       Група за народно пеене

–       Група за стари градски песни

–       Детски танцов състав

–       Младежки танцов състав

–       Кръжок „Млад краевед”

НЧ  „Христо Ботев – 1940”,  село Коритен

Адрес:с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Бехра Мехмед

Секретар: Стоян Стоянов

Основни дейности:

–       Група за автентичен фолклор

–       Мъжка група  за стари градски песни

–       Детско трио

НЧ „Стефан Караджа  – 1936”,  село Телериг

Адрес:с. Телериг, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Айшегюл Юсейнова

Секретар: Галина Нейкова

Основни дейности:

           –    Певческа група

           –    Група за изворен фолклор

НЧ „Светлина – 1945”,  село Полковник Дяково

Адрес: с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Мима Рачева

Секретар: Мария Янкова

Основни дейности:

         –  Женска група за  народни песни

НЧ „Втори юни -2004”,  село Александрия

Адрес: с. Александрия, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател: Станко Иванов

Секретар: Донка Трифонова

Основни дейности:

      –    Група за автентичен фолклор

      –    Женско трио за изворен фолклор

НЧ „Асен Златаров – 1962”,  село Лозенец

Адрес:с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич

Председател:  Марийка Стоянова

Секретар:   Димитър Ковачев

Основни дейности:

       –    Група за народно пеене

      –   Кръжоци

НЧ „Кирил и Методий – 1941”,  село Ефрейтор Бакалово

Адрес: с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, с. Крушари

Председател:    Айше Салим

Секретар:    Атидже Салим

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Община Крушари област Добрич, Североизточна България“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изпрати запитване на Община Крушари област Добрич, Североизточна България

Вашите партньори в дигиталните решения

Информационен портал

Бизнес каталог

Бизнес каталог Информационни портали ООД

Изработка на сайт

Изработка на сайт

Изработка на сайт на ниски цени

Новини

На фокус

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!