Описание:

Център за Психично Здраве ЕООД - гр. Пловдив

Управител е д-р Мариана Господинова

Центърът разполага с квалифицирани психиатри, медицински сестри, психолози, социални работници и логопед. Прегледите и лечението са безплатни, независимо от взаимоосигурителния статус на гражданите, без направление от личен лекар. Достъпът за консултации и приемане е непрекъснат, денонощен. Диспансеризацията не е задължителна и се осъществява само с информираното съгласие на пациентите, с изключение на случаите, предвидени по закон.

Център за Психично Здраве ЕООД - гр. Пловдив е специализирано лечебно заведение,
което има предмет на дейност:

 • Активно издирване, диагностициране и амбулаторно проследяване на възрастни и деца с психични заболявания
 • Лечение, рехабилитация и ресоциализация на болни с остри и хронични психични разстройства
 • Здравно-просветна дейност (промоция и профилактика на психично здраве)
 • Експертна оценка на временна и трайна неработоспособност
 • Настаняване на лечение по Закона за здравето и НПК на пациенти с високорисково и обществено опасно поведение
 • Психологично и социално- правно консултиране на лица с психични разстройства и техните близки
 • Логопедично консултиране и лечение на деца и възрастни с говорни проблеми
 • Осигуряване на медико-консултативна дейност за лечебните заведения в областта и за домовете за социални грижи
 • Извършване на клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура
 • Научна и учебна дейност

ИСТОРИЯ

 

"Център за Психично Здраве" ЕООД гр. Пловдив е основан като Психо-Неврологичен Диспансер с един консултативен кабинет през октомври 1952г. на територията на днешния Медицински Университет гр. Пловдив от проф. Йончев, проф. Ташев, доц. Джелдети и д-р Молдованска.

През 1956г. тогавашният Психиатричен Диспансер се обособява като самостоятелно здравно заведение и се премества в собствена сграда на бул. "Руски" № 86. Организирани са няколко специализирани кабинета и се открива стационар с 65 легла.

През периода 1956-1971г. леглата в стационарите се увеличават на 103, а консултативните кабинети стават 8.

През 1979г. към стационарите се откриват още две структури - "Дневен Стационар с Трудово-Терапевтична Работилница" и "Отделение за Лечение на Невротични Разстройства".

През 1985г. легловата база нараства на 340, консултативните кабинети стават 16 на брой, създават се и специализирани такива - детски, геронто-психиатричен, за лечение на зависимости.

През 2000г. Психиатричният Диспансер се преобразува в Областен Диспансер за Психични Заболявания със Стационар". Базата се разширява и обновява и през 2004г. цялото лечебно заведение се премества на територията на бул. "Пещерско шосе" № 68.

Днес здравното заведение функционира като модерен Център за Психично Здраве със спешен сектор за лечение на остро болни мъже и жени, отделения за продължително лечение и рехабилитация, отделение за лечение на кризисни състояния, дневен център и зависимости с обща болнична база от 290 легла, със съвременни консултативни кабинети по различните профилни дейности в психиатрията.

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
     

 

В Диагностично-консулативен блок функционират следните приемно-диагностични кабинети:

 

 • Кабинет за спешна психиатрична и неотложна помощ
 • Кабинет за мобилна психиатрия за кризисни интервенции
 • Кабинет за деца с разстройство на поведението, обучението и лечение на психични разстройства в детска възраст
 • Кабинет за социално правни консултации, превенция на обществено опасно поведение и суицидопревенция
 • Кабинет за органични психични разстройства
 • Кабинет за лечение на Кризисни разстройства и наркомании
 • Субституираща Метадонова програма
 • Регионална информационна система за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за Здравето.

 

 В Диагностично-консултативния блок се осъществяват следните дейности:

 

 • Безплатни и без направления от личен лекар амбулаторни прегледи на всички лица, обърнали се за психиатрична помощ
 • Спешни и неотложни консултации на хора с психични заболявания

Лечение по програми:
- "Активно лечение"
- "Поддържащо лечение"
- "Профилактика на самоубийствата и обществено опасното поведение"
- "Профилактика на самоубийствата и обществено опасното поведение"
- "Мобилна психиатрия"
- "Детско юношеска психиатрия"
- "Психологично консултиране"
- "Психологична подкрепа и съветване на близки на лица с психични заболявания"
- "Социално консултиране и подпомагане на лица с хронични психични разстройства"
- "Консултиране и амбулаторно лечение на лица със зависимости"
- "Субституиращо лечение с метадон на зависими от опиати лица"
- "Лечение и ресоциализация на лица с органични мозъчни заболявания и такива в напреднала възраст"

 • Профилактични прегледи и издаване на медицински документи за: работа с класифицирана информация, боравене с оръжие и взривоопасни вещества, брачна годност, осиновители и приемни семейства, работа, обучение, управление на МПС и др.
 • Изготвяне на медицински характеристики и протоколи за настаняване на лица в различни домове и заведения, предлагащи социални услуги
 • Психиатрично и психологично освидетелстване за нуждите на всички състави на ТЕЛК, НЕЛК, ТОЛЕК и ЦТОЛЕК
 • Осигуряване на временна неработоспособност на лица с психични разстройства и подготовка на всички необходими документи за определяне процент инвалидност от ТЕЛК на хората с психични заболявания
 • Психиатрично и психологично освидетелстване на лица с психични заболявания за нуждите на съда, следствието, прокуратурата и нотариата
 • Екипна оценка и лечение на деца и юноши, нуждаещи се от психиатрична и психологична помощ
 • Логопедични консултации и лечение на говорни дефекти при деца и възрастни
 • Консултативна помощ на заведенията за социални услуги за възрастни и деца, лишени от родителска грижа и лечебните заведения на територията на гр. Пловдив по договор
 • ЕЕГ диагностика на мозъка
 • Лабораторни изследвания на кръв и урина

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
     

Към Стационарен блок на ЦПЗ-Пловдив функционират следните отделения:

Отделение за неотложна психиатрична помощ за остро болни мъже с обществено опасно с висок риск поведение, нуждаещи се от висока степен на грижи
Отделение неотложна психиатрична помощ за остро болни жени с обществено опасно с висок риск поведение, нуждаещи се от висока степен на грижи
Отделение за лечение на остро болни мъже с ендогенни, екзогенни, органични психични разстройства и разстройства на личността
- Сектор за средно дългосрочно лечение, психосоциални интервенции и рехабилитация на мъже със социална дисфункция
Отделение за лечение на остро болни жени с ендогенни, екзогенни, органични психични разстройства и разстройства на личността
- Сектор за средно дългосрочно лечение, психосоциални интервенции и рехабилитация на жени със социална дисфункция
Отделение за лечение на болни с кризисни разстройства и зависими от алкохол и наркотици с Дневен Стационар
- Сектор за лечение на невротични разстройства с тежки кризисни състояния
- Сектор за средно и дългосрочно лечение и рехабилитация на зависими от алкохол лица и наркотични вещества
- Дневен Стационар (център) за рехабилитация, ресоциализация с ТТК
     - Сектор за Дневни грижи и рехабилитация, ресоциализация на лица с психични разстройства с трудотерапевтичен комплекс за трудова рехабилитация
     - Сектор за Дневни грижи, лечение и психотерапия на лица с невротични и личностови разстройства
Програма Дневни грижи за реабилитация на зависими от алкохол и наркотици
 
     
Отделението за лечение на невротични разстройства в състояние на криза, зависими от алкохол и наркотици лица с програма "Дневни грижи" и "Дневен стационар" за рехабилитация и ресоциализация на хронично психично болни осигурява програми от грижи за:

Пациенти с невротични разстройства, попаднали в ситуация на криза, при които е необходимо краткосрочно изолиране и медикаментозно лечение в защитена среда, близка до обичайното им ежедневие, с последващи психотерапия и социално подпомагане в домашни условия
Пациенти, зависими от алкохол и наркотици с краткосрочен медикаментозен курс на стационарно или амбулаторно лечение (дезинтоксикация) и последващи дългосрочни психотерапевтични групови и индивидуални сесии с цел възстановяване на социалното и семейно функциониране и постигане на добро психично здраве
Хронично психично болни лица, при които се цели адекватно активно и поддържащо медикаментозно лечение, трудотерапия и максимално добро семейно адаптиране чрез психотерапевтична работа и обучение в различни социални роли с оглед пълноценен живот в обществото

Отделенията за продължително лечение и възстановяване на психично болни мъже и жени имат следните функции:

Осигуряват медикаментозна терапия и психосоциална работа на лица с психични заболяния, нуждаещи се от по- продължително болнично лечение в близост до тяхната социална и семейна среда.
Обслужват пациенти с шизофренни и афективни психози, личностови разстройства, умствена изостаналост, органични мозъчни заболявания и др., при които се предлага лечение и рехабилитация, целящи преход от институцията към обичайния начин на живот в естествена среда.
Пациентите и техните близки получават семейно консултиране, психологична и социална подкрепа, обучения в умения за ежедневието и мотивация за провеждането на поддържаща терапия в амбулаторни условия.

СПЕШЕН СЕКТОР
     

Дейности, осъществявани от Спешен Сектор с отделения за лечение на психично болни мъже и жени

Двете отделения извършват непрекъснато, безотказно и денонощно приемане, активно наблюдение и медикаментозно лечение на лица с остри психични разстройства, на пациенти с обострени хронични психични заболявания, на пациенти с придружаващи телесни заболявания и такива с органични мозъчни заболявания.

В отделенията се провежда лечение и освидетелстване на психично болни пациенти с високорисково поведение (самоубийствени и общественоопасни действия).

Отделенията осигуряват интензивно, 24 часово наблюдение и краткосрочно лечение по програми от грижи на пациенти с шизофренни и афективни разстройства, личностови разстройства в стадий на декомпенсация, умствена изостаналост с поведенчески отклонения, делирни състояния при зависими от алкохол пациенти, състояния на възбуда при органични мозъчни заболявания и др. В отделенията се провежда и психосоциална работа с цел възстановяване на психичното здраве и социалното функциониране.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЕГ
     

Център за Психично Здраве - Пловдив разполага с лаборатория за ЕЕГ. Електроенцефалографията е един от основните методи за изследване на функционалното състояние на нервната система.

По време на изследването се регистрира и записва електричната активност на човешкия мозък. Изследването се осъществява посредством електроди, поставени на повърхността на главата. Мозъчните импулси се изобразяват под формата на графика (електроенцефалограма). Изследването е безболезнено и е абсолютно безвредно, прави се както на възрастни, така и на деца.

Електроенцефалографията е съвременен метод за диагностика, който значително подпомага разпознаването и лечението на много социално-значими заболявания като епилепсия, различни видове главоболие, световъртеж, състояния след травма на главата, възпалителни и съдови заболявания на мозъка, инсулти, мозъчни тумори.

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
     
 

Център за психично Здраве Пловдив разполага с модерна клинична лаборатория, оборудвана с висококачествени реактиви и консумативи. Лабораторията изпълнява както изследвания по НЗОК, така и платени изследвания.

Изследванията се извършват от висококвалифицирани лаборанти и специалисти с дългогодишен опит. Осигурена е безопасна среда при взимането на биологичния материал и извършването на изследванията. Лабораторията разполага с модерна апаратура, която, съчетана с професионалния опит на специалистите, гарантира точността на резултатите от проведените изследвания.

Извършените в клинична лаборатория изследвания значително подпомагат диагностицирането и лечението на много новооткрити и хронични заболявания.

БОЛНИЧНА АПТЕКА
     
 

Болничната аптека в Центъра за Психично Здраве е разкрита още със създаването на лечебното заведение и осигурява лекарствени продукти, медицински изделия, превързочни материали и други консумативи и материали за хоспитализираните пациенти.

В болничната аптека се извършват дейности по получаване, съхранение, опаковане и предоставяне на лекарствени продукти на хоспитализираните пациенти. Основна цел на болничната аптека към Центъра за Психично Здраве е своевременното осигуряване на необходимото лекарство за всеки пациент, в точната форма и количество, по предписание.

Основен фактор за правилното функциониране на болничната аптека и подпомагане работата на фармацевтите е вградената информационна система, позволяваща следене и разпределяне на наличностите в аптеката, осигуряване на справочна информация и водене на отчетност.

Аптеката притежава лиценз за работа с наркотични вещества и отговаря на изискванията на ЗКНВП.

 

Споделете:

Добави коментар

Подобни фирми

Последно Посетени Фирми